C eda oblast zprav

Ministerstvo financí provádí rùzné metody sni¾ování ¹edé zóny a vymáhání splatných plateb. Jedním z nich byla sociální kampaò, která podpoøila poptávku spotøebitelù po vydání produktu nebo slu¾by. Je tì¾ké øíci, jak pozitivní byla tato aktivita: Poláci mají po celou dobu polské danì jako ná¹ protivník spoustu èasu, tak¾e jsou ochotni radìji provést ruèní platbu ne¾ ji po¾adovat. Netrpíme zvykem sbírat v¹echny dokumenty, abychom se k nim mohli v urèitém okam¾iku vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi Skandinávci.

Fiskální úètenka znamená dal¹í, zbyteèný kus papíru, který by na¹el kapsy. Proè si uchováváte úètenky, pokud jsou na takovém dokumentu a takovým inkoustem, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co na nich bylo napsáno?Mù¾ete pou¾ít pochybnosti o úèinnosti tohoto typu akce, ministerstvo pøi¹lo s nápadem, který nyní v povaze Polákù støílel skvìle, to znamená, loterie. Po nákupu minimálnì 10 PLN a stáhnutí stvrzenky z novitus hd e tiskárny se mohou v¹ichni pøihlásit na webovou kartu a pøispìt na loterii automobilu. Vítìzem loterie samozøejmì byla veøejná televize.Myslím si, ¾e takové pohyby si pamatují mnohem vìt¹í smysl ne¾ opakování na nudu "vezmìte si fiskální úètenku, nedovolte mi, abych vám ukradl". Poláci nemají rádi, kdy¾ se uèí - mù¾e to být jedna z nejvýraznìj¹ích vlastností na¹í mysli. To není to, co nám metoda stick udìlá - komunistická rada zjistila, zda se opozice nerozptyluje tváøí v tváø represím, ale konsoliduje a vrhá poslední vítìzství. Mrkev je pøipravena mnohem lépe z hole, jako je nadìje na vítìzství v autì.Sam to cítil na na¹í kù¾i, proto¾e kdy¾ jsem nakupoval v obchodì, dostal jsem kartu, která vám umo¾òuje získat body za ka¾dý zakoupený produkt. Èlánky pak byly dùle¾ité pro výmìnu za vìcné ceny. Tak jsem se sna¾il nakupovat v dne¹ním moderním obchodì, i kdy¾ jsem musel jít asi tøi kilometry k nìmu. Vzdal jsem se jen tehdy, kdy¾ jsem si uvìdomil, ¾e abych získal cennou odmìnu, musel bych po mnoho let nakupovat v moderním prostøedí. Polákùm skuteènì pøichází jen pøíslib výhry.