Cateringove vybaveni slezsko

Cateringové vybavení by mìlo být jediné zalo¾ené na podnikání, které hodláme vytvoøit. Kavárna by se mìla soustøedit pøedev¹ím na ka¾dý jednoduchý tlakový stroj a investovat do vìt¹ího mno¾ství rùzných sklenic a pohárù (samostatnì pro espresso, cappuccino, latte atd..

https://actipot24.eu/cz/

Bude také u¾iteèné mít sifon pro dobrý krém, aby ka¾dá káva mohla být zdobena správným mno¾stvím sladkého krému. Pokud budeme zacházet a dal¹í pøípad zmrzliny, investujeme do krabic na zmrzlinu. Stojí za to kupovat víc, zákazníci rádi ocení jak tradièní pøíchutì (èokoláda, vanilka, jahody, tak i perfektnì alternativní (rhubarb, okurka, slanina!. Bude u¾iteèné pro zmrzlinu a správného vrátného, tak¾e nejsou ¾ádné znaèné náklady. Takto se nachází v jasném podnosu s víkem, na kterém budeme moci dát reprezentativní dort. Takový zásobník stojí za to, ¾e se na pokladnì postará - zákazník s chutným dortem povzbudivý, urèitì bude pokou¹en na bøehu nebo na dvou. Pokud hodláme vybavit bar, mìli bychom se postarat o ponìkud odli¹ný sortiment. Samozøejmì budete potøebovat také kávovar, ale nìkolik posledních tøepaèek, barmanové sítko nebo dokonce ¹ampaòské (nakonec nevíme, s kým se s námi dostane zákazník. Je také u¾iteèné, aby byl citrusový maèkaný - mu¾ mù¾e mít nealkoholický nápoj. Budeme pøirozenì vy¾adovat pizzu na pizzu a ta¹ku na pizzu (pokud obojí prodáme ¾ivot pro doruèení. Bude také pøispívat k desítce listù, kulatým no¾ùm nebo elektrickému válcovacímu kolíku. Pokud do nabídky vkládáme jiné rychlé obèerstvení, mù¾eme dát do hluboké tukové fritézy, kontaktního grilu (k výrobì expresních sendvièek nebo kastrolù. Nìkdy mù¾e být u¾iteèný výrobec na výrobu palaèinek, v¾dy je to znaèné mno¾ství a my chceme mít záruku, to znamená, ¾e nás u¾ivatelé polo¾í na palacinky (pokud neotevøeme creperie, tato potøeba je zcela zøejmá. K tomu je u¾iteèný kebab a nìkdy i vaflový výrobek (oblíbené byly nedávno oblíbené vafle, napøíklad s pøídavkem rakety a kuøe nebo slaniny, sýra a ¹penátu. K dispozici jsou také speciální elektrické spotøebièe pro páry v ro¾ku.