Diagnosticke zaoizeni fiat

Co je to kolposkop?

Kolposkopie je stále jednodu¹¹í diagnostické zaøízení pou¾ívané pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vynikající hodnoty optického systému se specifickým koaxiálním osvìtlením dává mo¾nost dùkladnì prozkoumat intimní èásti tìla ¾en, které jsou vystaveny nebezpeèným onemocnìním. Pomocí kolposkopu mù¾ete dosáhnout a¾ 400násobného zvìt¹ení obrazu.

Kolposkop navíc jeho pou¾ití

Kolposkop se pou¾ívá pro kolposkopii, to znamená vy¹etøení povrchu dìlo¾ního èípku spolu s kanálem a vagina a vulva ve smyslu detekce zmìn, které by mohly indikovat preklinické formy karcinomu dìlo¾ního hrdla. Uvádí se, ¾e pøesnost diagnózy provedené kolposkopem je v závislosti na typu 79 a¾ témìø 97%.

Jak funguje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provádìné, kdy¾ pacient odpoèívá na gynekologickém køesle. Na individuálním zaèátku vy¹etøení lékaø stanoví pro pacienta zvlá¹tní pøízrak, který pomáhá zviditelnit vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po jeho pøipojení je do vagíny otevøeno zrcadlo s prùhlednými stìnami, pomocí kterého jsou vaginální stìny a velikost dìlo¾ního hrdla pozorovány ve významném zvìt¹ení s intenzivním osvìtlením. Kolposkop s pomocí kamery vám umo¾ní zaznamenat otázku a ulo¾it ji na profesionální obrazovku, stejnì jako psaní a poskytování pacientovi, stejnì jako ke konci pøípravy lékaøské dokumentace a diagnózy.