Elektromotory do vybu neho prostoedi

Oznaèení EX je profesionální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která je zavedena pro zaøízení a ochranné systémy nebo jejich souèásti a populární.

Ve smlouvì s významnými disproporcemi jako bezpeènost na území Evropské unie bylo rozhodnuto sjednotit stávající hodnoty v jednotlivých èlenských státech. Jednotná práva umo¾nila mnohem jasnìj¹í a rychlej¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je to takzvané Smìrnice o novém pøístupu, která se ukázala být klíèovým øe¹ením pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.Pro potenciálnì výbu¹ná prostøedí a zaøízení, která mají být publikována v tìchto oblastech, je tøeba uvést dvì základní informace ATEX (z francouzské Atmosphere Explosible:- smìrnice Evropského parlamentu a Evropské rady 94/9 / EU ATEX95 (ze dne 23.3.1994 v oblasti sjednocování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se zaøízení, strojù a ochranných systémù urèených pro ètení v blízkosti oblastí ohro¾ených výbuchem,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 upravující minimální pøání jako ochranu a bezpeènost hostù ve smyslu, v jakém mù¾e nastat nebezpeèí výbuchu.Ka¾dé vybavení EX by mìlo být znaènì oznaèeno a projít øadou testù, které obsahují plán, aby se odstranila jakákoli výrobní závada. Smìrnice Evropské unie, kterou jsme v roce 2003 pøijali, striktnì vytváøejí a upøesòují zásady práce a dùle¾itost tohoto typu zaøízení.Více informací o materiálu Atex naleznete zde.