Ernie pyle citace

Továrny jsou byty, kde jsou vyrobeny ka¾dodenní základní materiály ze základní suroviny, která je urèitì kamenem, pískem, polymery, chemikáliemi, kovem a mnoha novými. Èísla tìchto èlánkù jsou v tisících nebo dokonce stovkách tisíc dennì.

Bìhem obrábìní ka¾dého výrobku se odpad obecnì odrá¾í v oddìlených nádobách, které se pak vyprázdní a odpad se likviduje. Nicménì bìhem takového obrábìní, jako dùkaz ¾ulové desky, je známo, ¾e se ve vzduchu vysype hodnì prachu. Je tak jemnì rozemletá, ¾e ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycování malých prachových èástic, není zastavit takové zneèi¹tìní v bytì a ka¾dý den zamìstnanec, který provádí ka¾dodenní výrobní èinnost, vdechuje velké mno¾ství takových prachù. Mohou mu ublí¾it dùkladnì, zpùsobit ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji se zneèi¹»uje tìlo prachem pouze po deseti nebo dvaceti letech postavení v dané rostlinì za podobných podmínek. Poté pùjdeme k odborníkovi s plicní nebo vý¾ivnou chorobou nebo jinou, ve vztahu k místu, kde napadly prachy, a zjistíme, ¾e na¹e onemocnìní pocházejí z výroby v posledním obchodì.

Bohu¾el existuje spousta takových scén, ale nyní je mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace systémù odpra¹ování, tj. Systému odpra¹ování v továrnách vystavených negativním úèinkùm zneèi¹tìní, urèitì problém minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém povzbuzován jakémukoli odvìtví, bez ohledu na moc zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelovém závodì bude mno¾ství výparù a mùry tì¾¹í ne¾ v pìstebninì, av¹ak v individuálním a ve druhém závodì jsou pracovníci vystaveni ¹patným neèistotám, i kdy¾ mají odli¹nou chu» av jiné koncentraci.

http://cz.healthymode.eu/green-barley-plus-hubnuti-pilulky-se-zelenym-jecmenem-extrakt/Green Barley Plus hubnutí pilulky se zeleným ječmenem extrakt

Jsme-li investoøi, plánujeme také továrnu, mìli bychom pøemý¹let o systému odpra¹ování pøedtím, ne¾ sanitární dùm vykoná náhodnou péèi a nucí nás ji instalovat pod hrozbu likvidace závodu. Samozøejmì to vytvoøí s náklady na nákup a montá¾ filtraèního systému, ale také mù¾e ¾ít s náklady na modernizaci haly, na které hodlá být instalován. Nicménì lidské zdraví je rozhodnì cena, za kterou stojí za to investovat, a pak budeme muset být pøipraveni na to.