Film o lesnich po arech

Moderní instalace ATEXVzdu¹né opylování prachem (hlavnì døevního pùvodu, prá¹kovými barvami nebo jemným uhlím, které je ve výsledcích obzvlá¹tì dramatické, èasto v dùsledku výraznì rychlého rizika výbuchu. Podle výzkumu to je jen velmi dùle¾itá poznámka malých pylových zrn jsou nejèastìj¹í pøíèiny výbuchu. Zdrojem zapálení pylu je ¾ít nejen otevøený oheò, ale také malá elektrická jiskra, mechanické jiskry nebo elektrostatické proudy. Pro ochranu proti výbuchu by se mìly pou¾ívat moderní instalace ATEX. Na¹tìstí v blízkém trhu jsou stále velmi profesionální spoleènosti, které provozují ¹pièkové instalace za velmi jednoduchou cenu, tak¾e by nemìly být ¾ádné záva¾né problémy s nalezením správných profesionálù.

Bezpeèné vìtrání a odsávání prachuAby se zaøízení na odsávání prachu a vìtrání staly starými, je-li daleko dynamická, je tøeba pou¾ít speciální odsávání, lokální odsávání (hluboko ve formì samonosných ramen a odsavaèe umístìné co nejblí¾e místùm vyzaøování jakéhokoli zneèi¹tìní. Mìlo by se také pamatovat na to, aby se zajistilo, ¾e v¹echny prachové klastry budou v¾dy dùkladnì odstranìny, aby se zabránilo opìtovnému usazování prachu. Dùle¾itou otázkou je úplné a systematické vyprazdòování nádob na prach. Ve formì, kdy se prach zamìøuje na podlahu haly, stojí za to pou¾ít speciální prùmyslové vysavaèe. Profesionální instalace ATEX vy¾adují existenci nad øádnì uzemnìným a co je nejdùle¾itìj¹í, nemohou hromadit elektrostatické náboje, kterými mohou vstupovat do tvorby jiskry. Potrubní kanály musí být vyrobeny z obyèejných, s tlou¹»kou stìny 2 a¾ 3 mm.

Rhino correct

Profesionální ventilátory a filtryV moderních vìtracích a odpra¹ovacích zaøízeních, které jsou ohro¾eny startem, stojí za to pou¾ít ventilátory a filtry s dobrou ochranou proti výbuchu, co¾ je dobré s nejmodernìj¹í smìrnicí ATEX. Filtry odolné proti výbuchu by mìly být speciální výbu¹né panely. Ve vztahu k jejich potøebám mohou být jedineèné nebo opakovanì pou¾itelné. Pod vlivem výbuchu prachu ve strukturách ATEX membrána rychle praskne a uvolòuje v¹echny výbu¹né plyny pøímo do atmosféry, díky èemu¾ filtry nebudou po¹kozeny. Zaøízení ohro¾ená výbuchem by mìla být vybavena profesionálním hasicím systémem i v moderních hasicích zaøízeních v samotném zaøízení. Zejména u v¹ech vìtracích kanálù, které jsou na filtru zpùsobeny, by mìl být vybaven zpìtnými klapkami, které úèinnì zabraòují ¹íøení plamene v samotném zaøízení pøi úspìchu výbuchu nebezpeèného prachu ve filtrech.

Potlaèení výbuchuModerní systémy pro potlaèení výbuchu jsou v souèasné dobì nejúèinnìj¹í a pravidelnì pou¾ívané metody ochrany rùzných zaøízení proti úèinkùm výbuchu. Systémy na potlaèení výbuchu se nejèastìji pou¾ívají na profesionálních válcích HRD, infraèervených a tlakových senzorech a profesionálním øídicím centru. Dùle¾itým úkolem systému je nepochybnì okam¾ité rozpoznání výbuchu v první fázi. Pak se vstøikuje speciální tlumicí prostøedek, jeho¾ úkolem je potlaèit nebezpeènou explozi. Moderní instalace ATEX se vyznaèují velmi krátkou reakèní dobou. Od detekce hrozby výbuchu mù¾e do jeho úplného potlaèení pøejít pouze tisícina sekundy.