Fyzioterapeuta a daoove pokladny

Chování vad je lidská vìc. Tyto informace byly poskytnuty více zákonodárcùm, kteøí poskytli daòovým poplatníkùm opravu nesprávnì vydaných prodejních dokladù a navíc s prohlá¹eními, ani¾ by museli mít velké dùsledky. Tato mo¾nost je stále k dispozici pøi registraci prodeje za fiskální èástku. Kdy tedy vypadá korekce u pokladny?

U transakcí pro fyzické osoby, které nevykonávají hospodáøskou èinnost a jednorázové zemìdìlce, je nutné zaznamenat ka¾dou smlouvu v pokladnì a pøedlo¾it jí potvrzení. Výnosy jsou poèítány v KPiR na základì pravidelných zpráv. Chyby pøi vydávání daòových dokladù se obvykle týkají: èástky danì z materiálù a pomoci, datum nebo èástka prodeje, poèet výrobkù nebo slu¾eb. Také se sni¾uje to, ¾e role na pokladnì, na které jsou zveøejnìny pøíjmy, budou sní¾eny na hlavní èástku a tiskne dùkaz o nákupu ¹patnì. Pøi úspì¹ném zaznamenávání prodeje na pokladnì je velmi nepøíznivé a zbyteèné, ¾e transakce zapsaná na pokladnì nebude vrácena ani zdokonalena pomocí jednoduchých funkcí v posledním pokrmu. Ke konci bøezna 2013 to nebylo otevøené, kdy by tento systém mìl jednat v pøípadì úspì¹nosti chyby v daòovém dokladu. V praxi byly vyvinuty nìkteré mechanismy, jejich¾ vyu¾ití podporovalo kanceláøe, ale tyto ¾ivoty si pamatovaly neoficiální povahu. Od 1. dubna 2013 jsme v rozhodnutí týkajícím se daòových registraèních pokladen nalezli záznamy, které definují tuto roli. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej s pokladnami, dìlat dvì záznamy - záznamy o výdajích a reklamacích a záznamy o zjevných chybách. Pøedpisy nestanoví, jak by mìly vypadat, popsat a jaké údaje musí objevit. Oba jsou pøizpùsobeny k opravì prodeje zahrnuté v pokladnì a druhá z nich bude pou¾ita k úspìchu vý¹e uvedeného Chyby. Z dùvodu zru¹ení potvrzení je nutné vytvoøit pøíslu¹ný text pro evidenci chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì zle zaznamenaného prodeje, struèný popis motivace a formy chyb spolu s pùvodním potvrzením.