Gynekologie eroze

Gynekologie jde celou cestu. Existují je¹tì novìj¹í zpùsoby vy¹etøení lidského tìla. Stále ménì invazivní a je¹tì pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi sexuálnì zneu¾ívanými ¾enami je rakovina dìlo¾ního hrdla, která je samozøejmì v raných fázích jejího zji¹tìní dokonale vyléèitelná.

Ale v pøípadì, ¾e si v¹imnete ru¹ivých pøíznakù, které mohou být dùsledkem takového onemocnìní, musíte se okam¾itì zaregistrovat u odborníka na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti symptomù je jistì odstranìní dìlohy.

Toto vy¹etøení se skládá z kolposkopu. Není nic jiného ne¾ mikroskop se spekulou. Spekulum se vkládá do vaginy s pravým støedem, aby zkontroloval, jaká je reakce v pochvì. Tento mikroskop se dá získat trojrozmìrný efekt a navíc dìlá popis je dokonce desetinásobnì zvý¹ena, tak¾e gynekolog bude schopen øádnì zkoumat stìny pochvy a dìlo¾ního èípku, aby peèlivì posoudila, zda existují nìjaké zmìny tam. Mìjte na pamìti, ¾e se musíte pøipravit na hledání. Gynekolog bude pravdìpodobnì instruovat pacienta, jak se chovat pøed vy¹etøením. Pøedev¹ím jde o to, ¾e se jeden týden pøed plánovaným vy¹etøením vzdává sexuálního styku i z gynekologických vy¹etøení.

®ena, která dìlá kolposkop, obvykle zùstává na dal¹í gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou tyto úèinky znepokojivé, gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak budete muset po urèitou dobu klesat z nìjaké fyzické aktivity, proto¾e se bude cítit silné nepøíjemné potí¾e. Ergonomické parametry jsou také dùle¾ité v tomto nástroji, proto¾e tam je pracovní nástroj.