Hutnictvi

V souèasné dobì je metalurgie vìcí, která nezahrnuje pouze procesy plastické tváøení a zakládání plastù, ale také pøebírá zkou¹ky struktur v makrometru. Tento projekt obvykle staví na výzkumu metalografických mikroskopù.

Mikroskopie je nìco, co se objevilo pøed nìkolika sty lety. Av¹ak pouze v závislosti na mladém jiném typu mikroskopu byly pou¾ity v metalurgii. V souèasné fázi jsou potøebné bìhem knihy s in¾enýrskými tématy. V této oblasti jsou ji¾ známy metalografické mikroskopy, mezi nimi¾ se mimo jiné hledá kovový ¹rot nebo prùlom. Tam je pak zobrazovací technika, která se provádí na neprùhledných vzorcích. Mezi metalografické mikroskopy patøí mimo jiné elektronové mikroskopy, které umo¾òují pozornost strukturám v atomové fázi a svìtelným mikroskopùm s men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s pou¾itím tìchto nástrojù jsou velmi dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme najít jiný zpùsob mikrotrhlin v komoditì nebo jejího zaèátku. Je také mo¾né vypoèítat fázový pøíspìvek a pøesné stanovení jednotlivých fází. Díky tomu mù¾eme také stanovit poèet a typ vmìstkù, stejnì jako mnoho rùzných dùle¾itých prvkù z metalurgického pohledu. Napøíklad èasto mikroskopické pozorování novì vytvoøeného materiálu umo¾ní pøesné pozorování struktury materiálu, díky èemu¾ se v budoucnu mù¾eme vyhnout mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je nepøedstavitelnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu jsme schopni rychle najít chyby v materiálu. V¾dy je nutné, aby bylo obtí¾né tuto hardwarovou normu pou¾ívat. Z posledního smyslu výzkumu by na nìm mìli dìlat pouze kvalifikovaní lidé.