Internetova televize widnica

V nedávné dobì se øíkalo zavedeno - proto¾e nejste na internetu, øíká, ¾e neexistuje. Je to opravdu jen? Je to skuteènì zpùsob, jakým internet pøedstavil blízký byt?

Fenomén internetu

Televize byla v minulosti nespornou mediální královnou, aèkoliv nevytáhla knihy ani ti¹tìný tisk, pøispìla k poklesu jejich postavení. Dnes je televize ohro¾ena internetem. Virtuální konstrukce je mimoøádnì interaktivní situace, u¾ivatel mù¾e odvá¾nì a snadno, ve dne i v noci rozhodnout, co je ochoten udìlat, není v pøípadì televize vázán pevným harmonogramem. Internet mù¾e nahradit televizi a tisk. Je také dobrým zdrojem informací a podobnì je správným reklamním médiem.To v¹e znamená, ¾e bez internetu v moderním svìtì je to jako bez ruky. To je nejvíce lidí, kteøí byli v poku¹ení otevøít na¹e individuální podnikání. Zvlá¹tì, ¾e zejména tento obchod existuje pouze na internetu - jako jsou internetové obchody.

Jak existovat?

Na¹e funkce a ná¹ soukromý byt v Grid bude úzká webová stránka s naprostou smìlostí. Být webové stránky je tvrdá práce, která trvá hodiny, ne¾ se dokonèí, koneckoncù je to dobrá vìc (nebo jí svìøte s postavou s dobrou úrovní dovedností.