It slu by pro dodavatele z odboru

Comarch Partner Network funguje na základì nejlep¹ích nápadù partnerù na svìtì. Comarch Partners také zahrnuje 900 firem z celého Polska. Byly peèlivì vybrány, obvykle od nìkolika do tuctu zamìstnancù. Byly pøedmìtem podrobného výbìru, aby potenciálním klientùm poskytovaly co nej¹ir¹í mo¾né IT slu¾by.

Comarch nabízí na¹im dodavatelùm mimo jiné:- odborné obchodní ¹kolení a dùle¾ité,- pomoc pøi získávání zákazníkù,- slu¾bu z èásti regionálního opatrovníka,- podpora propagaèních èinností, \ t- informace o jednotlivých internetových stránkách a okolí www,- mo¾nost pou¾ití materiálù na¹ich specialistù.Partneøi s potvrzenými kompetencemi jsou umístìni na individuální prodejní mapì Partnerského programu Comarch. Míra viditelnosti karty souvisí s mírou obchodní èinnosti daného partnera a dosa¾ením konkrétních prodejních kritérií.V okam¾iku zahájení spolupráce s Comarchem a pustit svého partnera, mìli byste si domluvit schùzku s firmou, uspoøádat sérii autorizaèních ¹kolení v oblasti produktù Comarch a podepsat vhodnou smlouvu o pomoci.Stojí za to stát se partnerem Comarch, proto¾e metody této instituce jsou stále nejvyberanìj¹ími komerèními øe¹eními v Polsku a Partnerský program je pro sport a produkci pomìrnì výhodný. Comarch také nabízí speciální kompetenèní cesty, tj. Program pro rozvoj zamìstnancù partnerù, kteøí budují komunitu zamìstnancù Comarchu.První etapou spolupráce je vyplnìní pøihlá¹ky vybrané na www.comarch.pl. Staèí zadat na¹e osobní údaje a daòové identifikaèní èíslo spoleènosti. Zamìstnanci spoleènosti budou kontaktovat zúèastnìné strany, aby projednali podmínky spolupráce.