Ka dodenni modelovani vlasu

Moje neteø má obzvlá¹tì ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾e¹ to celé hodiny pohladit a vyèistit. Zároveò je opravdu odhodlána chtít, aby celá vìc vypadala krásnì, pìtkrát ji vylep¹ovala, pøidávala vlasové doplòky, nebo ji svírala. Miluje ¹kolní vystoupení a pøedvádí je. Její nedávná role Queen of Scare je v¹ak zábavná a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Zpoèátku ji Mama zapletla s nìkolika copánky, k nim¾ byly pøipevnìny stuhy. Pak tento nádherný jedenáctiletý øekl ne, ne, a znovu ne. Udìlám hodnì ve øízených vlasech ... tak to zaèalo. Pùl hodiny pøetaktování také dìlá. Vypadala krásnì jako dùle¾itá princezna. A jak zùstane u zka¾ených dívek tak rychle, ¾e si to znovu zmìnila. Nebereme-li v úvahu, ¾e od zaèátku pøípravy na podívanou ji¾ uplynuly dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnil nápad, a ve svém stylu to znìlo témìø jako "nieeee, já prostì nechci, já si nepamatuji nic jako princezna, co hodnì z ní otrokynì". Zeptala se sama sebe na nový úèes, vlasy se rozøízly ve stavbì volné koky. Proto¾e, jak u¾ døíve øíkala, máme v souèasné dobì schopnost pøipnout si vlasy tak, ¾e jsme proto ¹li velmi rychle. Její matka z jedné strany mì na druhé a za pár minut byla vytvoøena.

Vlasy pro holky