Koleni vyrobnich procesu

Nouzové osvìtlení je umístìno ve vy¹¹ích a vy¹¹ích dávkách objektù. Jsou to obvykle kanceláøské budovy, prùmyslové haly a pùvodní pracovi¹tì, stejnì jako vysoké ¹koly a univerzity. Tato doba nouzového osvìtlení se ¹íøí také v soukromých klubech - rodinných domcích a místech.

Instalace nouzového osvìtlení jsou pøijata tak, aby náhlé vypnutí pøívodu elektrické energie nezpùsobilo neoèekávané vypnutí osvìtlení. V pøísných situacích by taková událost mohla zpùsobit katastrofické následky, jako napøíklad v dílnì, kde pùsobí stroje s pohyblivými èástmi, nechránìné s jakýmkoli krytem. Z tohoto dùvodu byly nalezeny vhodná ustanovení pro problém nezbytnosti pou¾ití zaøízení pro nouzové osvìtlení dokonce i na staveni¹ti.Nouzové osvìtlení lze provést na dálku. Je pravdìpodobné, ¾e je zaveden jedním svítidlem, ve kterém je získána malá baterie. Nabíjí se bìhem správného fungování elektrické sítì, zatímco pøi výpadku napájení se automaticky dobíjí nouzové osvìtlení nabíjením baterie. Tento pøístup vy¾aduje pøidání dal¹ího postupu k tématu osvìtlení, co¾ je fázový vodiè s konstantním napájením, bez ohledu na polohu spínaèe svìtel. Stojí za to, ¾e zdrojem osvìtlení v rámu je led ¾árovka, proto¾e pou¾ívá nìkolik proudù. Svítidlo LED umo¾òuje pou¾ití bì¾ných LED svítidel, které jsou v obchodì viditelné, není nutné zakoupit speciální ¾árovky u výrobce.Novým prostøedkem pro ovládání systému nouzového osvìtlení je centralizovaný zdroj energie. V jiné místnosti se shroma¾ïuje sada akumulátorù s vysokým obsahem, které umo¾òují osvìtlení pracovat v ka¾dé budovì i po mnoho hodin. Pro del¹í prodlou¾ení pracovní doby osvìtlení, stejnì jako mo¾nost vyu¾ití energie následnými zaøízeními, existují i dal¹í generátory.