Kolposkopie tarnow

Colposcope je vynikající pøístroj, který se bì¾nì pou¾ívá ve smìru výzkumu spojeného s patologickými patami v krku. Jedná se o cytologické vy¹etøení vaginálních a dìlo¾ních skvrn.

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampon proti vypadávání vlasů

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy lehké a mìkké. Je mo¾né natrvalo archivovat dynamické obrazy, které se v pøístroji chovají. Moderní elektronika a sbìraèe, aby bylo mo¾né provést pøesné kroky v jakémkoli oboru, tak¾e colposcopy je vysoce pøesné a mnohem lep¹í. Pøevá¾ná vìt¹ina typù je vybavena digitálními cíli, díky nim¾ mù¾ete archivovat prùbìh studia. Zápisem je kolofotografie, digitální archivace na elektronických nosièích nebo osoba, která nahrává video.Udr¾uje nìkolik dùle¾itých rysù, které by mìly být rozli¹eny pomocí dokonalého kvalitního kolposkopu. Pøedev¹ím chce být místem nejlep¹í kvality. Musí dát vynikající podobu obrazu, jasných snímkù a filmù a chce být vybavena specializovaným softwarem, díky nìmu¾ bude dùkladnì analyzovat shromá¾dìný vizuální materiál. Spolehlivost zaøízení je také pøijata co nejdéle.Optický systém dobrého stavu kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být také vybaven nìkolika re¾imy zoomu. Nejlep¹í modely umo¾òují 20násobný zoom. Pøi výbìru kolposkopu byste také mìli dávat zpìtnou vazbu ohlednì rozsahu zaostøení a rozsahu zaostøení. Èím vìt¹í, tím lépe.Nejlep¹í zaøízení musí být vybavena ramenem sbìraèe, které zajistí pøesný a pøesný krok v jakékoli mo¾né rovinì. Rameno by mìlo být vybaveno nabídkou blokády, tak¾e mù¾e být spotøebováno, mù¾e být vynecháno smìøováno v urèitém smìru.