Krajee skryty v zasuvce

V¹ichni jsou atraktivní. Ve spoleènosti jsme skupina, která je souèástí obecnì pøijímaného celku. Jsme charakterizováni nìkterými podobnostmi, spoleènými nápady na jiném zpùsobu ¾ivota, spojujeme nás s jedinou tradicí a historií. Nicménì to neznamená, ¾e jsme plní stejných. Dìlnická komunita je jediná skupina, která je systémem nenapravitelných, zcela samostatných jednotek. Ka¾dá osoba má vy¹¹í nebo lep¹í výsledek pro obecné fungování komunity, ka¾dý jednotlivec v men¹í èi vy¹¹í mo¾nosti by pou¾il zmìnu v historii celé skupiny.

Náv¹tìvníci jsou sbírka jednotlivých osob, které jsou v¹ak specifické rysy, které lze obecnì definovat jako soubor obecnì uznávaných etických a behaviorálních norem. Co v¹ak stavìt, kdy¾ existují lidé, kteøí se li¹í v diametrální technologii? Co jsou charakterizovány? Je rozdílnost v posledním faktu, ¾e se to pova¾uje za mo¾nost pozitivního?

Lidé, kteøí nemohou splnit obecnì pøijaté dohody a jednat ve spoleènosti, jsou definováni jako zamìstnanci s poruchami osobnosti. Existuje mnoho typù osobních poruch, které vìdci identifikují, v¾dy mají nìkolik spoleèných charakteristik. Z tohoto dne vyplývá, ¾e ¾eny s poruchami osobnosti:

hluboce zakoøenìné a pøetrvávající vzorce chování, jejich¾ oprava je prakticky nemo¾ná bez dùvodu místa, ve kterém bude daná jednotka nalezena,malá flexibilita reakce na ¹irokou veøejnost a va¹e vlastní situace,extrémní nebo úplný nesoulad v systému s normami obecnì pøijatými danou kulturou,subjektivnì související s utrpením nebo s obtí¾emi pøi dosahování ¾ivotních cílù.

Jak vidíte, ka¾dá zmìna v lidské psychice se odehrává v sezónì, kdy se èlovìk stane stvoøením, který navrhuje a dává své vlastní nápady, a pak v dobì puberty. Osobnostní posti¾ení je tak skoro obtí¾né vytvoøit bìhem raného dìtství. Ne v¹echny typy nesourodosti ze skupiny znamenají vznikající a rychle vznikající poruchu osobnosti. Nicménì, pokud se neupraví, mohou nejen doprovázet nedostatek adaptace ve spoleènosti, ale také správné dùsledky, proto¾e není neobvyklé, ¾e ¾eny, které se zhor¹ují osobností, spáchají zloèiny nebo nevìdomky vezmou svùj ¾ivot.