Norsky poeklad dokumentu

Smìrnice atex je naøízení vydané Evropskou unií, které se týká po¾adavkù na výrobky, které mají být splnìny, stroje pou¾ívané pozdìji v oblastech ohro¾ených výbuchem. Smìrnice atex ukládá ka¾dému výrobci takového pøístroje, aby získal øádné osvìdèení, které potvrzuje shodu technologické dokumentace a vzhled zaøízení s pøísnými bezpeènostními po¾adavky, které pøedkládá pøed výrobky.

Smìrnice definuje rùzné znaèky v závislosti na typu zaøízení nebo zpùsobu jeho následného pou¾ití. Je dùle¾ité urèit vhodnou klasifikaci potenciálnì výbu¹né zóny. Tuto skuteènost posoudí zvlá¹tní spoleènost, která má právo vydávat certifikáty shody pro produkty atex.

Smìrnice atex také obsahuje klasifikaci skupin vhodných zaøízení proti výbuchu, které jsou zodpovìdné za ochranu zaøízení pøed výbuchem, a osoby z nebezpeèných zranìní spolu s návrhem na ztrátu jejich ¾ivota.

Mnoho znaèek v Polsku má právo kontrolovat a kontrolovat zbo¾í a dát osvìdèení o jejich souhlasu se zásadou atex. Ka¾dý, kdo potøebuje koupit zaøízení, které chrání pøed výbuchem nebo je vhodné vzít do prostoru, který je v nebezpeèí výbuchu, se musí soustøedit pøedev¹ím na hledání toho, zda má výrobek dobrý certifikát spoleèný s atex.

Za prvé, ka¾dý, kdo vyrábí zaøízení pro takové projekty, musí poskytnout takový dokument, jaký je, spoleènì s poradenstvím, které je nutné prodávat. Díky pou¾ití pøísných norem a správnému výbìru spoleèností, které budou moci pøevzít pozdìj¹í revize, zavedla smìrnice atex nutnost vìt¹ího zájmu o výrobek, který bude pozdìji vyu¾it v oblastech, které jsou vystaveny skuteènostem v kombinaci s potenciálními výbuchy. Zatím byste mìli mít jistotu, ¾e bezpeènost v síle pracovního prostøedí se zvý¹í a toté¾ se zmìní. Je tedy vidìt jen pozitivní dopad na rozvoj tìchto podnikù, stejnì jako zvý¹ení samotných zamìstnancù, co¾ dohromady znamená konkrétní pøínos.