Optima fakturaeni program

Fakturaèní program vám umo¾ní vytvoøit rùzné typy fakturaèních dokladù rychle, nízko a øádnì. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi praktický. S ním mù¾ete vystavovat dokumenty v jakékoli mìnì.

Tato aplikace existuje v ¹iroké synchronizaci s dal¹ími prvky systému Comarch. Informace jsou aktualizovány v celém sektoru, co¾ èiní úèetnictví jednoduchým. Vzhledem k funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù na internetu má tento modul na trhu mezi úèinky tohoto standardu mnohem nejlep¹í mo¾nost.Dal¹í nástroj, kterým je okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje pøedlo¾it jakékoli rady a materiály týkající se daného zákazníka. Jedná se pøedev¹ím o luxusní øe¹ení pro úèetní. Tento plán má navíc funkci tisku. To v¹e má za následek, ¾e tìlo rozhodnì usnadòuje fungování spoleènosti nebo kanceláøe a zpøíjemòuje práci.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideální zejména pro malé a støední podniky, kde úèetní oddìlení není silné a zamìstnanci jsou prokazatelnì pøízniví a ochotní. Tato práce je dùvodem, proè fakturaèní modul jako program pro výpis a fakturaci usnadòuje práci zamìstnancù a sni¾uje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury spolu s jejich okam¾itou opravou a tisknutelností.Fakturaèní software Comarch ERP Optima bude nakupovat za: vystavení prodejních a nákupních faktur, fiscalizaci pro fyzické osoby, vyøízení v¹ech zále¾itostí v zlotých a cizích mìnách, vystavení opravných dokladù (úpravy: mno¾ství, údaje, hodnota, cena DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem tradièních zpùsobù platby (pøevod, náhrada, hotovost, jako¾ i tìch, které urèí u¾ivatel softwaru a øízení pomoci a partnerského registru.