Poiein nehod v roce 2014

Pøíèiny nehod jsou pravidelnì zkoumány, aby bylo mo¾né sní¾it riziko jejich reoperace. Výsledky výzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou velmi èasto odli¹ným zpùsobem dohledu nad podstatou bezpeènosti strojù. Problémy spojené s nesprávným pou¾íváním a provozem strojù se objevují v jakékoli fázi jejich ¾ivota. Jedná se o krok specifikace, programu, výroby, provozu, údr¾by, úpravy atd.

Certifikace strojù poèítá s plánem na odstranìní nebezpeèí, která se mohou objevit v oblasti práce. Stroje, které pou¾ívají pou¾ité certifikáty, jsou testovány a kontrolovány z hlediska jejich vhodnosti pro práci. Výzkum se týká jednotlivých prùmyslových odvìtví a podsestav. Analyzuje se princip fungování a poskytuje popisy, které zamìstnancùm v terénu usnadòují øádné vyu¾ívání organizací a pøíslu¹enství. Potøeba uchovávání certifikátù jednotlivými organizacemi a zaøízeními je dána pøedev¹ím pøedpisy EU: platnými smìrnicemi, interními pøedpisy atd.

Dùvìry a zdravotníci doufají, ¾e se zúèastní kurzu a cvièení v oblasti certifikace strojù. Znalosti, zku¹enosti a vìda získané bìhem existence tìchto kurzù a ¹kolení pøispívají k trvalému sni¾ování podílu úrazù v pracovním bytì, a to jak smrtelných, tak individuálních. Úèast ve vedeních a ¹koleních organizace a oddìlení certifikace pøíslu¹enství pøiná¹í majitelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní zamìstnanci jsou zárukou øádné organizace a dodr¾ování norem ochrany zdraví a bezpeènosti pøi práci.