Pokladna pro koho

Podnikatelé, kteøí provozují obchodní kampaò pou¾ívající pokladny, se musí starat o mnoho po¾adavkù. Jedním z nápojù je povinnost mít papírové role s kopiemi pøíjmù po urèitou dobu v normálním naøízení, které bylo prodlou¾eno o rok 2013.

Do 31. prosince 2012, na základì naøízení ministra financí z roku 2008, existovalo pøechodné období, bìhem nìho¾ musely být kopie pøíjmù provádìny po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 evidují prodej na finanèních èástkách, by mìli vést kopie pøíjmù dokládajících tr¾by za roky 2012 a 2011, pøièem¾ døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak mít více informací o tom, ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musí být dodr¾eny do roku 2018, a to z toho dùvodu, ¾e pìtileté období je pøipsáno od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù po dobu pìti let? Nad lidmi, naposledy, ¾e doba omezení daòové povinnosti je jen pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e archivace kopií pøíjmù prostøednictvím tìchto termínovaných pùjèek je pøínosná. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtileté období je urèením správnosti daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, èást jeho hodnoty a daòové sazby.Stojí v¹ak za pov¹imnutí, ¾e i kdy¾ zákonodárce uvedl konkrétní lhùtu pro archivaci kopií rolí s pøíjmy, neuvádí situaci, ve které by mìly být ponechány. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají pøíjmy v papírové organizaci. & Nbsp; & nbsp; Dùle¾itìj¹í fondy s roz¹íøeným modulem jsou mo¾nost archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba mít také na pamìti, ¾e ani likvidace podnikatelské èinnosti v ¾ádné ¹kole neosvobozuje podnikatele od zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.