Pokladna s elektronickou kopii

Je mo¾né prodat pokladnu? Je mo¾né, a to pouze pøi odbavení a zpravidla pøes servisní spoleènost daného výrobce, proto¾e i kdy¾ mají zájem o koupi pou¾itých pokladen. Populární a pou¾ité daòové registry lze nalézt na autorizovaných místech daného výrobce. Mù¾eme vám je¹tì dát pokladnu pro vyøazení. Pokud jsou v¹ak mechanismy z pokladny ve velmi úèinném stavu, je dostateènì silné, aby ji prodala jiné spoleènosti.

& Nbsp; pøedpisy týkající se pokladen není pøíli¹ jasný soubor pøedpisù, které by mohly ovlivnit øízení s jejich daòových poplatníkù pokladen v pøípadì ukonèení provedeného svými ekonomickými projekty. ®ádná ze základních pøedpisù nezakazuje daòovému poplatníkovi prodávat pou¾itou pokladnu, která je její majetkem. Stejný soubor pozice existuje v individuální høe, která byla nahrána 23.srpna 2012 Rok vydání ITPP1 / 443-662 / 12 / hp, ve kterém øeditel daòové komory v Bydho¹ti dokonce øekl, ¾e po zru¹ení registraèních pokladen s vozovkou a splnìní urèitých formalit ustanovení zákona, naøízení daòových pokladen jako daòový poplatník. Proto se nenosí ¾ádné pøeká¾ky pro situaci popsanou v pokladnì by mohlo být opravdu znièili sami nebo prodán jinému subjektu. A v praxi se ukazuje, ¾e nikdo mimo výrobce nemá zájem o koupi pou¾ité pokladny. Je pøiveden pøes skuteènost, ¾e pokladna je hardware pro konkrétní úèel a výstavbu, provoz, a také mo¾nost pou¾ití poplatníka jsou ulo¾eny velmi peèlivì pravidla, která øíkají hotovost. Podle tìchto pravidel, prodej registraèních pokladen lze øe¹it pouze s autorizovanými výrobci vnitøní a subjektù, které tvoøí uvnitø Spoleèenství nabytí nebo dovozu pokladen, potvrdily, jaký druh prezidenta Hlavního úøadu opatøení, za pøedpokladu, ¾e splní funkce penìz registrovaných v daném oboru. 111 par. 6a a kritéria, jako¾ i podmínky, které musí platit. Pokud tedy poplatník chce prodat pokladnu jinou spoleènost, ¾e by bylo nutné vyhodnotit toto rozhodnutí s odpovídajícími servis registraèních pokladen, který posoudí, zda je cash splòuje po¾adavky napsané v zákonì o DPH, a zda je mo¾né instalovat nový modul fiskální.