Pokladna v ueetni kancelaoi

Naøízení ministra financí, které vzniklo od 1. bøezna 2015, ukládá povinnost pou¾ívat registraèní pokladny pro osoby, které poskytují právní pomoc na situaci spotøebitelù. Mezi tyto zmìny budou patøit i daòoví poradci spolu s právníky. I kdy¾ se o notáøe nebudou zajímat. Pokladny jsou obecnì navr¾eny tak, aby chránily zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o ukonèení slu¾eb. Mobilní daòové úøady jsou speciálnì navr¾eny pro právníky a daòové poradce.

Regulace povinné fiskální registrace navr¾ené ministerstvem financí bude zahrnovat právní a zdravotnické profese, vèetnì zubních, kosmetických, gastronomických a mechanických profesí. Bohu¾el ji¾ bude mít roèní výtì¾ek. Jejich forma bude rovnocenná svým vlastním soutì¾ím, které tato povinnost zahrnovala v akci daleko døíve. Do této fáze byli právníci rozpu¹tìni z potøeby pou¾ívat registraèní pokladny, proto¾e jejich roèní výdìlky nepøesáhly dvacet tisíc zlotých.Uchovává-li se v odrùdì, znamená to, ¾e v¹ichni právníci, kteøí poskytují slu¾by pro práci fyzických osob, kteøí nevykonávají hospodáøskou èinnost, budou vy¾adovat, aby byli vidìni ve fiskálních èástkách, a to bez dùvodu k vytvoøení plateb.Usnadòují zákonodárce, právníci ¾ádají jen o právníky, kteøí právì pracují na trhu. Pokud zaènete nabízet právní slu¾by teprve v roce 2015, právníci budou osvobozeni od donucování majetku z pokladen po dobu dvou mìsícù od mìsíce, ve kterém zaènou poskytovat jednoduché slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí zaènou pøi registraci pøi vedení registraèních pokladen na¹ich slu¾eb, vrátí dùle¾itìj¹í skupinu nákladù na jejich zakoupení. On pak bere správný výsledek také na jistotu obchodu poskytované právníky, a kdy¾ je bezpeènost spotøebitelù. Pøi implementaci to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou být v¹ichni u¾ivatelé advokátní kanceláøe po¾ádáni o vystavení potvrzení, které potvrdí pou¾ití právních slu¾eb.Pokud musíte být na notáøe, tak¾e nebudou mít potøebné slu¾by registru v mìnì, a to pouze ve velikosti èinností spadajících do zápisu v repertoárové A a P, pokud nebude pøekroèen zalo¾ena 20000. hranice pøíjmù, nebo v pøípadì, ¾e platba bude vypracován ve struktuøe bezhotovostních.