Povinnost registraenich pokladen pro lekaoe

Provozujeme obchod, ve kterém je zaznamenán obrat pomocí registraèních pokladen. Zákazníci èasto chtìjí platit za nakoupené zbo¾í v cizí mìnì, obvykle v eurech. Je mo¾ný záznam o fiskální vý¹i v cizí mìnì?

Ve smlouvì s umìním. 111 odst. 1 písm. 3a bod 1 zákona o DPH, vedení evidence prostøednictvím registraèních pokladen, jsou plátci DPH povinni provádìt tisk daòového dokladu nebo faktury ze v¹ech prodejù a zároveò vystavit zákazníkovi ti¹tìný doklad.

ProEngine Ultra

V § 10 odst. 1 písm. 1 bodu 14 naøízení o technických podmínkách, podobnì jako v § 8 odst. 1 písm. 1 bod 14 naøízení o registraèní pokladnì, který obsahuje informace, které by mìly být vybrány na daòovém dokladu, musíme nutnì oznaèit mìnu, ve které je prodej registrován, pøinejmen¹ím za celou èástku hrubého prodeje.

Hlavní kritéria a technické podmínky, které musí registraèní fondy splòovat, jsou uvedeny v kapitole 2 naøízení o technických podmínkách.

Podle § 14 odst. 1 písm. 1 tohoto naøízení by mìl program na prodej v obchodì zahrnovat funkce: umo¾nìní daòovému poplatníkovi zmìnit název mìny, ve které je prodej registrován, tj. jeho zkratku, a programování dané zmìny pøedem zadáním momentu a èasu zmìny; úsporné momenty a èas zahájení vedení evidence prodeje v dal¹í mìnì ve fiskálním povìdomí a také pøepoèet souètu hrubých tr¾eb do vzdálených mìn, výsledek pøepoètu podle smìnného kurzu a platby by mìl být aktivován na fiskálním úètu s logem fiskální s logem mìny ; pøepoèet musí být proveden s citlivostí nejménì ¹est desetinných míst a pøepoèet musí být zaokrouhlen na dvì desetinná místa.

Pro oznaèení zkratky jmen cizích mìn se pou¾ívají oznaèení Nasz Bank Polski.

Proto, pokud se daòový poplatník bude prodávat materiály pro práci spotøebitelù, kteøí platí hodnotu v cizích mìnách, pak, zpravidla musí mít registraèní pokladnu, vybavené pozici, která zajistí smìnné kurzy.

Z formuláøù, které byly ve studii uvedeny, lze vyvodit závìr, ¾e poplatek za nakoupené produkty je úètován jako úètovaný v eurech, bìhem nìho¾ bude hodnota prodeje formulována v PLN. Naøízení, která obsazují DPH, neupravují otázku, jaký smìnný kurz musíme pøijmout, abychom pøepoèítali èástku zlotého na euro.