Povinnosti zamistnavatele zakonik prace 10

Podle naøízení ministra hospodáøství ÈR. \ T 8. èervence 2010 o minimálních po¾adavcích týkajících se dùvìry a hygieny práce v kombinaci s návrhem na splnìní výbu¹né atmosféry v pracovním prostøedí (Journal of Laws ze dne 30.7.2010, ka¾dý vlastník, v jeho¾ spoleènosti jsou spojeny technologie, které ohro¾ují výbu¹nou hrozbu, je povinen vytvoøit odpovídající dokument uvedený v právním produktu.

Dokumenty na ochranu proti výbuchu jsou dokladem ochrany proti výbuchu (zkrácenì DZPW, který pøísnì upravuje pravidla chùze v podmínkách potenciálnì nebezpeèné atmosféry a ukládá zamìstnavateli øadu povinností, které musí být splnìny, aby se minimalizovalo riziko vznícení a výbuchu. Zamìstnavatel je nucen:- zabránìní vzniku výbu¹né atmosféry,- zabránìní vznícení ve vý¹e uvedeném atmosféra,- omezení negativních dopadù mo¾ného výbuchu, zaji¹tìní ochrany èinnosti a zdraví zamìstnancù.

Pán musí poskytnout a specifikovat bezpeènostní opatøení. Dokument ochrany proti výbuchu musí obsahovat popis systematické kontroly bezpeènostních opatøení, lhùt pro údr¾bu zaøízení, hodnocení rizika výbuchu, pravdìpodobnosti zdrojù vznícení, typù pou¾ívaných metod, instalací, látek, které jsou potenciálním zdrojem, odhadovaných úèinkù mo¾ného výbuchu. Kromì toho je v oblasti práce oddìlit pøíslu¹né povrchy ve výbu¹ném ohro¾eném pásmu a urèit pravdìpodobnost, ¾e v nich dojde k výbuchu.Zamìstnavatel je nucen dát v naøízení minimální bezpeènostní opatøení. Dokument by mìl být vyhotoven pøed poskytnutím nebezpeèné práce zamìstnancùm. Nebezpeèné pozice by mìly být znaèeny ¾lutou trojúhelníkovou znaèkou s èerným okrajem a èerným nápisem EX umístìným uprostøed. V DZPW se zamìstnavatel zavazuje poskytnout evakuaci ve formì, kdy se pøipojí k hrozbì.