Program schuze spoleenosti

Program enova byl vyvinut zejména pro firmy, které provádìjí obchodní, servisní a výrobní èinnosti. Tìlo jistì ¾ivì krmí velmi snadno, co¾ je pro tento model programù velkou výhodou.

Písemky organizované klientem mohou být doplnìny o jedineèné popisy. Velmi dùle¾itou výhodou metody je mo¾nost upravit standardní seznamy, co¾ vede k dobrému odstranìní nepotøebných sloupcù v urèitém okam¾iku nebo k pøidání specifických promìnných. Data mohou existovat a rychle filtrovat a tøídit, co¾ dává seskupení jakémukoli parametru. Program obchodování enova má vyhledávací funkce a celkový poèet záznamù, u kterých je bezplatná snaha omezena na ty, které mají po¾adovaný výraz. Pou¾ití vkladu enova nevy¾aduje instalaci plné verze MS Office, ale systém je velmi integrovaný s posledním softwarem, díky nìmu¾ je mo¾né efektivnì exportovat informace jako dùkaz do tabulky MS Excel. U¾ivatel po úpravì vybraných informací v balíèku sady Office pravdìpodobnì stojí zpìtnì do programu Enova. Dobrou vlastností tohoto systému je mo¾nost spolupráce s balíèky Open Office. Software Enova je urèen pro investory pùsobící ve v¹ech oblastech, ale není mo¾né uspokojit potøeby v¹ech, pokud jde o dostupné zprávy a analýzy. Na¹tìstí lze po¾adované komponenty objednat od integrátorù. Bìhem pøí¹tích aktualizací programu nejsou ohro¾eny zprávy a známé. Enova obchodní program je dvì verze: zlato a platina, které jsou velmi liberální a umo¾òují ukládat a tisknout soubory v mnoha formátech. Systém mù¾e být upraven a volnì upraven tak, aby vyhovoval potøebám u¾ivatele. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty, co¾ umo¾òuje provádìt je bez nutnosti pøepisování dat. Systém enova zaruèuje mo¾nost kopírování jednotlivých dokumentù nebo kopírování celých rodin (pravdìpodobnì jde o kopírování faktur z posledních mìsícù bez nutnosti ukládat údaje o partnerovi a konstrukci. Dokumenty mohou být vyjádøeny v standardním typu levného ve stylu nebo specifické, dobré podle názoru dané spoleènosti. Tato zaøízení umo¾òují, aby program enova byl dokonale pøizpùsoben tìlu cirkulace dokumentu.