Prvky narodni bezpeenosti

Kdy¾ je stroj v provozu, pøedstavuje nebezpeèí pro operátora, který na nìm pracuje, ztrácí pracovní sílu. Z tohoto dùvodu bylo nutné instalovat bezpeènostní komponenty do organizací pøi zachování výrobní kapacity. Komponenty a bezpeènostní metody pou¾ívají pøedev¹ím prùmyslové podniky s dalekým kapitálem k zaji¹tìní strojù a technologických rodin, výrobcù strojù a technologických partnerù.

V Polsku je tímto dokumentem toto naøízení: Vyhlá¹ka ministra hospodáøství ze dne 30. øíjna 2002 s ohledem na minimální po¾adavky na bezpeènost a hygienu ve smìru pou¾ívání strojù osobami v práci (vìstník zákonù è. 191, bod 1596, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù , Právní pøedpisy a zákony stanoví, ¾e stroj by mìl být vybaven alespoò jedním nouzovým akumulaèním pøíslu¹enstvím, které eliminuje nebo zabrání jeho nebezpeèí. Výjimkou jsou stroje, kde bezpeènostní spínaè neznièí riziko, proto¾e nebude pou¾ívat tlak na okam¾ik chování a nezabrání hrozbì. Nejpopulárnìj¹ími pøepínaèi jsou: spínaèe a elektromagnetické bloky bezpeènosti strojù a technologického pokroku, koncové spínaèe s bezpeènostní èinností v potravináøském a farmaceutickém sektoru (vysoká energie a odolnost vùèi tì¾kým pracovním podmínkám, magnetické bezpeènostní spínaèe a kódované spínaèe, no¾ní spínaèe. Bezpeènostní spínaè by mìl být instalován v pøístupném a viditelném smyslu (v poklopech nebo ve dveøích, aby mu byla dána rozpoznatelná technologie (èervená rukoje» na ¾lutém pozadí, aby stroj mohl být zastaven co nejkrat¹í dobu. Zastavení stroje vytváøí na plánu prevenci nehod, sni¾ování následkù nehody a zabránìní po¹kození stroje, proto¾e hraje, ¾e je nemocný.