Psychologicka terapie

Terapie je léèba patologických vztahù mezi ¾enami nebo rodinnými pøíslu¹níky, ale také osvìdèená metoda léèby psychiky jednotlivých pacientù.Pokud návyk zabraòuje øádnému fungování, man¾elství hledá pøeká¾ky pro rozvod nebo vazby mezi pøíslu¹níky blízké rodiny se blí¾í dezintegraci, to je jít na odborníka z oblasti psychologických vìd. Nikdo z nás není radikálnì autonomní jednotlivec, který není v interakci s jinými lidskými zále¾itostmi, tak¾e pøemý¹lejte o pozitivních vztazích s ka¾dým. Vý¹e uvedená etická povinnost se týká pøedev¹ím ¾en na¹ich pøíbuzných, tedy pøátel, partnerù a známých. Nápoj z povinností psychoterapie se zamìøuje na rozvoj emocionální kompetence osoby podstupující léèbu, tzn. zvy¹ování sebeúcty a kontroly, øe¹ení profesí nebo fobií a zlep¹ování motivace k léèbì, interpersonálních dovedností a zvy¹ování dovedností v komunikaci s okolním prostøedím.

Terapie pod dohledem psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra je metodou pùsobení v pøípadì poruch, jako je deprese, nespavost nebo závislost jiného druhu ve vìci neuróz a rùzných obav. Psychoterapie je zalo¾ena na vzájemných vztazích mezi lékaøem a pacientem a samotná psychologická léèba se li¹í, proto¾e závisí na urèitém chápání hosta a na zdrojích analyzovaných psychiatrických poruch a na pomoci se specifickými poruchami a povinností psychoterapie. Jedna nebo nìkolik úvodních schùzek se koná na individuálním zaèátku léèby, bìhem které probíhá konzultace nebo pohovor. Dále je uzavøena terapeutická smlouva, ve které jsou stanoveny zamý¹lené cíle terapie, èetnost jednotlivých sezení, odhadovaná délka terapie, finanèní opatøení a dal¹í barvy související s prùbìhem psychoterapeutické léèby. Léèba se obecnì provádí maximálnì se tøemi setkáními týdnì, obvykle trvajícími asi hodinu, a délka trvání psychoterapie se obvykle pohybuje od nìkolika do nìkolika mìsícù.

Existuje mnoho poradenských center a terapeutických center v Krakovì, kde se odborníci prostøednictvím syntézy teoretických znalostí a praktických pocitù z rùzných trendù psychoterapie sna¾í individuálnì pøizpùsobit jednotlivé diagnostické metody konkrétní osobì, která za¾ívá osobní problémy. Nìkteøí terapeuti jednají v psychoanalytic (také známý jak psychodynamic øízení od Sigmunda Freuda, který spoèívá ve zvy¹ování povìdomí o nevìdomém principu a emocích pøes jejich provedení. Jiní psychoterapeuti pou¾ívají terapii v systémovém, kognitivnì-behaviorálním, humanisticko-existenciálním vývoji nebo hypnoterapii. V této pozici je tøeba poznamenat, ¾e v rámci fenoménu bì¾nì oznaèovaného jako psychoterapie existuje rozdìlení. Je rozdìlena do dvou podstatnì odli¹ných typù psychologického poradenství - psychoterapie a psychosociální podpory, které platí tam, kde pacient jednoznaènì potøebuje podporu, ale neexistuje ¾ádná definovaná (podle souèasných lékaøských standardù nemoc nebo du¹evní porucha.