Registraeni pokladny pro ueetni kancelaoe

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej výrobkù, také pomáhají s pomocí pokladny, která si je perfektnì vìdoma toho, jaká podrobná podmínka ve velikosti majetku a slu¾by diskutovaných zaøízení musí být provedena. Nápoje z tìchto podmínek jsou odpovìdné za provádìní pravidelné technické kontroly pokladny. Co tedy vznikne a v jakém okam¾iku by se mìlo hádat? Co je fiskální pokladna a technická kontrola? O tomto podstavci.

Spolu s zákonem o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byla tato fáze roz¹íøena. Taková revize se provádí prostøednictvím dobré slu¾by. Pøed 1. prosincem 2008 byly provedeny technické kontroly registraèních pokladen do roèní lhùty. V souladu s platnou právní úpravou musí být rejstøíky v¾dy dva roky pøipraveny k technickému pøezkoumání od fiskalizace nebo z nového pøezkumu. Úspì¹nì, kdy¾ daòový poplatník nedodr¾í slovo, které je vystaveno sankcím. To se týká mimo jiné údaje o poplatníka ukládat pokuty za pøestupek pokladny, proto¾e to není podstoupit pravidelné pøezkoumání pokladna je pova¾ována za neplatnou, skladovatelnosti knihy. Takové odùvodnìní vyplývá z bodu 61 § 3 trestního zákoníku.Vyvstává otázka, na koho ruce je tøeba pamatovat na takovou revizi? Samozøejmì, dodr¾ování lhùty v tomto pøípadì dodr¾uje daòové poplatníky, ale ne na místì. Majitel pokladny novitus delio by mìl o této potøebì informovat slu¾bu o datu fúze. Na druhou stranu, obsluha pokladny, podle § 31 odst. 4 zákony týkající se registraèních pokladen by mìly provádìt povinnou technickou kontrolu pokladny v titulu po dobu 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by mìl také být, ¾e se nepodaøilo dodr¾et lhùtu povinného pøezkumu vzestupu pokladního o navracení reliéfu s mírou nákupu. Tyto sankce jsou pøedmìtem daòových poplatníkù, které se v období tøí let od poèátku zaznamenávání prodeje zbo¾í / slu¾by nebyly ve lhùtì penìz aplikaèního pøedvést dobrý technický servis.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e u¾ivatel je zodpovìdný za dodr¾ení termínu pøezkumu.