Skoio levne

https://strong-gel.eu/cz/

Pøichází dlouho oèekávané jaro. Není to jen nadìje na odstranìní nìkolika kilogramù navíc, ale také na výmìnu stravovacích stylù. Teplej¹í poèasí nás povzbuzuje k tomu, abychom opustili tì¾ko stravitelnou stravu zalo¾enou na tìle a mléèných výrobcích a abychom se ujistili, ¾e nám saláty nabízejí.

vitamínySaláty jsou velká vitamínová bomba. Slou¾í nám v¹echny prvky nezbytné pro normální fungování systému. Poláci jsou v¾dy schopni oslovit ¾ivoèi¹né produkty ochotnìji. Proto je mezi na¹imi krajany opravdu mnoho kardiovaskulárních onemocnìní. Koronární onemocnìní, ateroskleróza a hypertenze jsou jednou z dùle¾itých pøíèin úmrtí star¹ích osob. Èastìj¹í konzumace salátù a minimalizace ¾ivoèi¹ných produktù sni¾uje riziko vý¹e uvedených onemocnìní.

stravitelnostZelenina je mnohem delikátní ne¾ maso a mléèné výrobky. Jsou ménì èasté v trávicím systému, díky èemu¾ se po pou¾ití cítíme lépe. Zelenina má alkalickou reakci na rozdíl od masných výrobkù. Díky tomu nezpùsobují problémy s pálením ¾áhy a hyperaciditou. Dieta zalo¾ená na konzumaci salátù je pak praktiètìj¹í a pohodlnìj¹í pro vá¹ vlastní trávicí plán.

Snadná pøípravaPøíprava salátù není delikátní, zejména pokud máme dostatek vybavení. Øezaèka na zeleninu je èiní velmi rychlou. Jediné, co musíte udìlat, je vybrat zeleninu, ze které chcete pøipravit salát, rozsekat je pomocí stroje, promíchat a mrholit s citronovou ¹»ávou. Bìhem nìkolika minut máme mladé a kalorické jídlo.

kalorickáPøed pøíchodem jasných a teplých dnù stojí za to ztratit èást tìlesného tuku nahromadìného bìhem zimy. Nejlep¹í zpùsob, jak dosáhnout po¾adované siluety, je vytrvat na dietì zalo¾ené na zeleninì a salátech. Rychle zjistíte, ¾e z tradièních polských bigos a vepøové kotlety zná mnohem vkusnìji. A co víc, pøipravit vynikající salát, nemusíte být mistr kuchaø. V¹e, co potøebujete, je pøedstavivost a my¹lení. Zále¾í jen na nás, jaké ingredience vytváøíme vlastní krásný a mladý salát.