Staticka metoda protahovani

Statická elektøina je nesmírnì choulostivá a v¹udypøítomná. Jeho vypou¹tìní, zejména v atmosféøe s rizikem výbuchu, vede k tvorbì kù¾e a následnì k výbuchu. Ka¾doroènì se v Evropì vrátí a¾ 400 událostí týkajících se elektrostatických výboje, které lze v¾dy snadno zabránit pou¾itím jednoduchých nástrojù a metod, které jsou úèinné a ¹iroce dostupné.

Za úèelem vybírání poplatkù vzdìlaných a získaných v prùmyslovém procesu by nádr¾e, kontejnery, nádr¾e mìly být opatøeny elektrostatickým uzemnìním nebo elektrostatickým uzemnìním. Pøilne k poslednímu objektu, aby pou¾íval silnou svorku nebo jinou spolehlivou kombinaci chránìných potravin s vhodnì zvoleným kabelem, který je náchylný k pøená¹ení elektrického náboje do vá¾ného momentu uzemnìní. Základna je vynikající míchání uzemnìna, ale typy výrobní program takových tvorù, jako laky, pryskyøice, barvy, rozpou¹tìdla a výbu¹ninami se èasto vyskytují pøípady, ve kterém jsou provozní prvky, míchání nebo kontejnery pro uvedené látky, mohou poskytovat pota¾ené více vrstev nebo rzi. Ve vztahu k vý¹e uvedenému, které oslabují síla svorek nebo jiných metod uzemnìní pou¾ívané firmou. Podle smìrnic ATEX zemnící svorky musí provést øadu po¾adavkù, které bych mohla být pøijata v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nemohou být v typických podmínkách knihy zakryty materiálem, který vede k obloukùm.V nebezpeèné atmosféøe s vysokým rizikem vznícení a výbuchu se doporuèují pravidelné kontroly stavu uzemòovacích nástrojù. V dùsledku vyu¾ití, tvorby koroze a mechanického po¹kození mohou docházet k poruchám a únikùm systémù a v dùsledku toho pøestanou pracovat. Existuje souèasná forma bezprostøedního nebezpeèí pro zamìstnance a v¹e, co je v rostlinì. Díky technickému pokroku lze stále èastìji nalézt statické uzemòovací systémy, které pou¾ívají zabudovaný systém automatického monitorování. Jsou vybaveny mìøidly a blokovacími prvky, které zabraòují vznícení.Musíme si uvìdomit, ¾e pøi vývoji technologie a práce, v dobì ovlivòování nárùstu tr¾eb a obratu, je celá metoda sta¾ena na je¹tì u¾¹ích a efektivnìj¹ích výrobních metodách. Zvý¹ený pohyb zpùsobuje pøirozený nárùst hodnoty vytváøených elektrostatických nábojù, co¾ má za následek pozdìj¹í výboje. Je to vytvoøení èlovìka a síly pro skuteèný výsledek, který ohro¾uje bezpeènost jeho.