Terapeuticke poeitaeove programy

Dùle¾itou výhodou Comarchu jsou rozsáhlé sektorové znalosti, které jsou u¾ivatelùm doporuèovány z pohledu integrovaných informaèních systémù. Comarch z individuálních zaèátkù klade dùraz na to, aby aplikace a profesionální slu¾by byly co nejúplnìj¹í, aby mohly být optimálnì zapojeny do èastých èinností dodavatelù. Zde jsou nìkteré z odvìtví, pro které byl software comarch vyroben.

bankovnictvíProprietární software Comarch je vytvoøen jak pro retailové bankovnictví, tak pro korporátní bankovnictví a mù¾e z nìj pøijímat dru¾stevní banky. Nabízená øe¹ení mohou být vyu¾ívána jak v zaèínajících bankách, tak i v dal¹ích institucích, jejich¾ èinnost souvisí s finanèním sektorem. V¹echny se vyznaèují flexibilitou, technologií a tím nejdùle¾itìj¹ím - vysoká tøída a bohatý výkon.

E-commerceE-commerce trh se rozbíhá velmi rychle a z roku na rok mù¾eme vidìt ka¾dou chvíli dvojciferný nárùst. Výskyt v architektuøe je dnes nezbytným faktorem pro to, aby se podniky rozhodly rozvíjet. Pøestìhování nebo roz¹iøování va¹eho podnikání na trh e-commerce, pøesunutí obchodu na zcela jinou chu» a velké pøíle¾itosti, a to i v oblasti nákupu nových zákazníkù, stejnì jako podpora stávajících kontaktù se zákazníky.

logistikaV logistické èásti je dùle¾itou podmínkou pro to, aby byla kanceláø pracovi¹tìm, øádné øízení informací. Efektivnìj¹í obìh znalostí a obchodních procesù je mo¾ný pomocí inovativních IT metod. Mezi nejatraktivnìj¹í metody v oblasti logistických informací nabízených spoleèností Comarch patøí: elektronický pøenos dokumentù, správa dokumentù, plánování dodávek a provádìní analýz a zpráv.

Výrobní spoleènostHlavní oblasti, které jsou podporovány poèítaèovými organizacemi ve výrobních podnicích, bez ohledu na to, zda vyrábìjí diskrétní, individuální, procesní nebo sériovou výrobu, jen pro skladování nebo na základì objednávky, jsou výrobní a logistické procesy.