Trendy v designu webovych stranek 2016

Hlavním úkolem fiskální tiskárny elzab je vnímat informace o komerèním nákupu. Finanèní tiskárna, na rozdíl od fiskální mìny, v¾dy pracuje s externím systémem, øíká, ¾e to není nezávislý nástroj. Tento externí systém mù¾e být jako poèítaè uspoøádaný do vyhrazeného softwaru pro konkrétní pole.

Komunikace je pøipravena pro dùkaz pomocí sériového rozhraní RS232. Takové øe¹ení nabízí mnohem více pøíle¾itostí k vyhodnocení a poèítání zpráv ne¾ prùmìrná pokladna. Dal¹í výhodou fiskálních tiskáren je zpùsob tisku mimo bì¾né pøíjmy a faktury DPH. Kombinace tiskárny a poèítaèe zaruèuje vysokou úroveò autority nad vydanými dokumenty. Pro tiskárnu mù¾e existovat barevný TFT displej. Pro dùkaz o prùmìru 4,3 palce. Pravdìpodobnì existuje, ¾e je napojen na skøíò nebo externí. Tento monitor je pøipojen pøes vyhrazený kabel o prùmìrné délce jeden a pùl metru. Na takovém displeji mù¾e zákazník kromì základního menu zobrazit jako dùkaz cenu nabízeného zbo¾í nebo více reklamních klipù, které propagují známou spoleènost. Tiskárna umo¾òuje prodej zbo¾í se spoleènostmi se znakovou délkou silnìj¹í, ne¾ je obvyklá pokladna, logo mù¾eme vytisknout v grafické situaci v názvu známé firmy, NIP kupujícího na úètence a èárových kódech na úètence. Výtisky mohou být organizovány na papíøe a ¹íøka papíru mù¾e být vymìnìna ve vztahu k potøebám u¾ivatele. Nìkteré fiskální tiskárny nabízejí elektronické kopírování na webových stránkách SD. Pøístup k datùm zaznamenaným na mapì SD lze dosáhnout z tiskárny nebo z poèítaèe. Pøístup k urèitým datùm ulo¾eným na SD kartì z poèítaèe umo¾òuje prohlí¾ení, vykazování a kopírování jakýchkoli dat po¾adovaných u¾ivatelem. Jako dùkaz je mo¾né vytisknout zprávu o zbo¾í, na které byly provedeny zmìny daòových sazeb. Tito lidé nemají bì¾né pokladní zaøízení.