Typy gynekologickych vy etoeni

Kolposkopie je základní gynekologické vy¹etøení. Kolposkopy jsou pokrmy pou¾ívané gynekology bìhem studia - endoskopy s mo¾ností vícenásobného zvìt¹ení obrazu. Vy¹etøení se provádí v ambulantním prostøedí.

http://akademiamalychgeniuszy.pl/czhealthymode/proengine-ultra-zlepsit-vykon-a-zivotnost-motoru/

Nemusíte být speciálnì pøipraveni na kolposkopii. Sexuální abstinence pøed nìkolika dny je u¾iteèná. Bìhem mìsíèního krvácení jej nejezdìte. Samotná otázka není ru¹ivá a pøedpokládá se, ¾e je tìhotná ¾ena bohatá.Kolposkopie se nejèastìji provádí v pøípadech, kdy cytologie dává výsledky nejednoznaènì. Tato otázka bude dosa¾ena na relativnì èasné diagnóze karcinomu dìlo¾ního hrdla (v tzv. Pre-invazivním stadiu. Pokud se rakovina setká s èástí vývoje, kolposkopie vám umo¾ní ovìøit výsledné zmìny.Kolposkopické vy¹etøení je primárnì zamìøeno na pozornost vaginální èásti dìlo¾ního èípku po jeho vyjádøení ve vzorku. Jeho velikost mù¾e ukázat nebezpeèné zmìny, které je obtí¾né zjistit bìhem rutinního testování. Za prvé, gynekolog zkoumá multilamelární ploché epithelium a glandulární epitel, zejména vìnuje pozornost jejich hranici. Tam, proto¾e vznikají nejnebezpeènìj¹í nemoci. Pozdìji je obraz pøidán a díky pou¾ití zeleného filtru sleduje subepiteliální sí» cév. Na jeho základì je mo¾né rozpoznat povahu zmìny. Druhou fází otázky jsou kontrastní vzorky povrchu epitelu (napø. Test s Lugolovou kapalinou a 3% kyselinou octovou.Kolposkopie, vzhledem k potøebnému vybavení, je pomìrnì úzký výzkum a vy¾aduje zku¹enosti od lékaøe, který ji zastupuje. Stále se provádí jen zøídka, stále èastìji v¹ak jako souèást Národního zdravotního fondu.