Ustav psychiatrie klinika sobieski

Stejné je to s pøíslu¹nými institucemi vìdeckého výzkumu v Polsku hledá nyní v hlavním mìstì, která byla zalo¾ena v roce 1951 s návrhem skupin psychiatrù a neurologù, posledního velkého NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, Institute of Psychiatry a neurologie. Dùle¾itost institutu svìdèí o tom, ¾e od roku 1992 spolupracuje s vìdeckým výzkumem a cvièením se Svìtovou zdravotnickou organizací. Posláním centra je jeho vlastní vy¹etøování v oboru psychiatrie a neurologie, koordinaci jejich tøídní zemì, které poskytují konzultace státním orgánùm v tìchto odvìtvích (zpráva o zneu¾ívání drog, zprávu o HIV a AIDS, práce na programu povìdomí alkohol a èinnost diagnostickou a léèebnou (hospitalizace a léèby v ambulantních podmínkách. Zaøízení provozuje také vydavatelské èinnosti (dva mezinárodní èasopisy, cvièení a doktorské ¹kolení. Ústav tvoøil tøiadvacet kliniky (vèetnì neurózy klinika, oddìlení klinické rehabilitace, oddìlení dìtské a dorostové psychiatrie, Neurologická klinika a vìdeckých pracovi¹» (napø. Department of Public Health, divize pro prevenci a léèbu závislosti. V ¾ebøíèku Znanylerz.pl získají specialisté ústavu snadná a velmi úspì¹ná stanoviska. Pacienti chválí pøístup specialisty k pacientovi, jeho profesionalitu, rychlost diagnostiky a léèby. Bohu¾el se Ústav psychiatrie a neurologie potýká s vá¾nými problémy. V roce 2014 podle øeditele institutu dluh pøesáhl padesát ¹est milionù zlotých a budova vy¾aduje velkou obnovu, pro kterou chybí finanèní prostøedky. Malé mno¾ství koupelen, prùsvitná støecha, netìsné okna, plesnivé stìny, omezený poèet zamìstnancù, ¾ádná mo¾nost izolovat ¹patné lidi a zajistit pohodlné podmínky se zachází jen s èástí problémù ústavu. Problém lékù na opravy na klinikách zùstává jemnou zále¾itostí a podle mluvèího ministerstva zdravotnictví chce z "bohatství oddìlení portfolia". Pravdìpodobnì bude v blízké budoucnosti mo¾né vykoupit finanèní prostøedky na obnovu a Institut bude moci od svého úsvitu vyvíjet své léèebné postavení.