Vlasy pro cvieeni

Moje sestra zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji hodit po celé hodiny a kartáèovat si vlasy. Zároveò je správnì zapojena, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo perfektnì, mù¾e narovnat jeden ¹lek ¹estkrát, polo¾it na nì v¹echny vlasy najednou nebo je pøitlaèit. Nejvíce drahé ¹kolní pøedstavení a pøíprava pro nì. Její poslední role jako královna stra¹ákù byla navíc originální a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku matka vyplivla tucet stuh s luky, které se k nim pøipojily. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, a je¹tì jednou ne. Budu èekat daleko v interiéru .... a tak to zaèalo. Èas natáèení a jejich modelování. Vypadala skvìle jako skuteèná princezna. Ale stejnì jako s princeznami zmìnila my¹lenku pomìrnì rychle. Neznamená to, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od zaèátku skladby. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila vizi a ve svém projevu to znìlo skoro víc "ne, já se nelíbí, ve které si nepamatuji aristokraty, co¾ je její podøízený". Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy do formy plné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak u¾ døíve vytvoøila, máme nyní schopnost pøitisknout si vlasy, stejnì jako to bylo zvlá¹» dobøe. Její matka, na jedné stranì, jsem byla za dvacet minut vytvoøena z nové.

Hallu Forte3

Podprsenky pro dívky