Vnitonich organu dutiny boi ni

Kolposkopy jsou nástroje, které poskytují hledání vnitøních ¾enských orgánù, tj. Vulvy, vagíny, dìlo¾ního hrdla a dolní èásti krèního kanálu. Jedná se tedy o optické zaøízení, které lze kombinovat s nìèím jako mikroskop. Léèí gynekology pøi své profesi, proto¾e díky tomuto nástroji doká¾ou kontrolovat ¾enské orgány s dlouhým zvìt¹ením as urèitou pøesností.

Kolposkopy byly prezentovány pro gynekologii a vy¹etøení ¾enských reprodukèních orgánù v roce 2000 devìt set sto dvacet pìt pìtin konstruktérem, lékaøem a technikem Hansem Hinselmannem. Díky nìmu, díky kolposkopu, mù¾eme rychleji detekovat nìkteré nemoci, které nelze bìhem rutinního testování zaznamenat. Kolposkop není pouze aproximaèním nástrojem. Kolposkopy si mohou vzít cervikální segment, èást dolního kanálu, vulvu nebo vaginu sami, aby se s ním zcela seznámily a za¾ily, nebo v nìm nepoèítá ¾ádné zmìny. V souèasné dobì je medicína vysoce rozvinutá. Lékaøi jsou schopni zvládnout spoustu nemocí, které byly a¾ do poslední doby nevyléèitelné. Rakovina je v¹ak jednou ze souèasných nemocí, pro kterou není lék také dobrým øe¹ením. Zmìny rakoviny zji¹tìné pøíli¹ pozdì nejsou témìø léèitelné. Díky tomu, ¾e máme k dispozici kolposkopy, mù¾eme tuto nevyléèitelnou nemoc vyhledat v tak nízkém stadiu, ¾e je to obrovská pøíle¾itost ji vyléèit. Bì¾né gynekologické vy¹etøení vidí pouze velké povrchové zmìny. Cytologie navr¾ená gynekology je v dobì, kdy detekuje rakovinné buòky, ale pouze ve vìt¹ím stádiu zmìn rakoviny, kdy mohou být rychle pøíli¹ dlouhé. Statisticky to odborníci uznávají, ¾e cytologie pouze sedmdesát procent existuje ve formì detekce rakoviny, a pak nejèastìji v pokroèilej¹í fázi. Naproti tomu kolposkopie provádìná lékaøi as pomocí zaøízení, jako jsou kolposkopy, doká¾e detekovat zmìny a¾ devadesát procent. Nejvhodnìj¹í metodou, kterou odborníci odborníkù doporuèují, je navázat obì tyto cesty, co¾ umo¾òuje prakticky jistotu nalezení mo¾ných zmìn, a to i v nejkrat¹ím stadiu jejich rùstu, a tedy i rychlé reakce lékaøe, a to i v pøípadì, ¾e správné pøípravky také velmi doufají, ¾e se vyléèí. této výjimeèné choroby.