Zpravu o auditu bezpeenosti

Systémy s ochranou proti výbuchu jsou sestavou odolnou proti výbuchu, která obsahuje ¹est základních akcí. Vzhledem k tomu, ¾e ka¾dý prùmyslový podnik musí být posuzován individuálnì, je koneèný rozsah nezbytných èinností stanoven na základì auditu bezpeènosti výbuchu. To, co je dùle¾ité, je pravdìpodobnì u¾iteèné pro vlastní zaøízení, fragmenty instalací i celé obrovské prùmyslové podniky.

Standardní bezpeènostní systém zahrnuje:

Identifikace a hodnocení rizik.Zpracování posouzení rizika pravdìpodobnosti výbuchu, v pøípadì nových investic a ve fázi vzniku.Urèení zón ohro¾ených výbuchem, v pøípadì nových investic, vysoké a stavu projektu.Vývoj dokumentu, který bude chránit pøed výbuchem.Prevence nebo sní¾ení rizika výbuchuKontrola existujícího výbìru dal¹ích procesních zaøízení a pohonù pro knihu v urèitých oblastech s nebezpeèím výbuchu.Minimalizace zdrojù vznícení výbu¹ných atmosfér pou¾itím elektrotechnických øe¹ení v nevýbu¹ném provedení, zatímco v nedávné dobì rozvadìèe, svítidla, kazety a panely odpovìdné za øízení, spínací zaøízení, bezpeènostní spínaèe.Minimalizace výbu¹ných atmosfér instalací systémù sbìru prachu, centrálního vysávání a vìtrání.Omezení úèinkù výbuchu na bezpeènou úroveòInstalace systému pro potlaèení výbuchu.Instalace systému pro odlehèení výbuchu.Instalace systému pro oddìlení výbuchu.

https://re-aon24.eu/cz/

Rozsah implementace výbu¹ného bezpeènostního systému závisí na známých potøebách výrobního závodu. Na konci pozorování provedou odborníci audit výbu¹né bezpeènosti instalací, zaøízení a hal, které jsou závislé na smìrnici ATEX. Výsledkem je zpráva, která výslovnì identifikuje dùle¾ité body testovaných místností. Tato zpráva je základem pro urèení rozsahu systému, ve kterém bude pou¾it v konkrétním prùmyslovém zaøízení.